Algemene Voorwaarden van Atelier Avera

1) Definities

 1. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot een product.
 2. Overeenkomst: overeenstemming tussen Atelier Avera en de consument inzake een overeenkomst van koop/verkoop, opdracht en/of aanneming van werk.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tot stand is gekomen via een door de ondernemer georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand.
 4. Product: juwelen, gouden en zilveren werken, edelstenen en aanverwante artikelen, alsmede reparatie, ontwerp en vervaardiging van genoemde goederen.

2) Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Atelier Avera en consumenten, met als doel tussen beide partijen duidelijkheid te creëren over de voorwaarden waaronder de overeenkomst tot stand komt en onder welke condities de uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.
 2. Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

3) Het aanbod

 1. Het aanbod wordt door Atelier Avera via een offerte schriftelijk of elektronisch uitgebracht. Op de offerte staat vermeld hoe lang het aanbod met deze prijzen van kracht is.
 2. In de offerte wordt in ieder geval opgenomen:
  1. De omschrijving van het product met eventuele toebehoren;
  2. De prijs van het product met de aanduiding of de prijs een vast of niet-vast overeengekomen prijs is. c. De verwachte levertijd voor het product.

4) Vaststelling van de prijs

 1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft Atelier Avera zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.
 2. Van de tussen Atelier Avera en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en Atelier Avera nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien tussen Atelier Avera en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om hem motiverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat Atelier Avera overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel de tot op dat moment door X gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, aan Atelier Avera te voldoen.

5) De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Atelier Avera en een consument komt tot stand als de consument het aanbod van Atelier Avera aanvaardt.
 2. De aanvaarding van het aanbod door de consument is slechts geldig indien dit binnen de gestelde termijn plaats vindt. Zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door Atelier Avera kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De overeenkomst wordt in de vorm van een offerte schriftelijk of elektronisch vast gelegd. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch aan de consument verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst/ offerte maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

6) De betaling

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, of dat het bedrag in gedeelten wordt voldaan bijvoorbeeld middels vooruitbetalingen.
 2. Tenzij anders overeengekomen vindt de betaling plaats op het moment dat het product wordt afgeleverd. Een vooruitbetaling vindt plaats binnen 14 dagen nadat de offerte door de consument is geaccepteerd en dit door Atelier Avera is bevestigd. De betaling vindt plaats contant of via een elektronische betaling op de door Atelier Avera aangewezen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van Atelier Avera over te gaan tot verrekening.
 3. Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Atelier Avera heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Atelier Avera, zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Atelier Avera de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.
 4. Indien de overeenkomst tussen Atelier Avera en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Atelier Avera een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

7) De aflevering en de levertijd

 1. Aflevering vindt plaats doordat het product in het bezit wordt gesteld van de consument. 
 2. De levertijd is de middels de overeenkomst afgesproken termijn. De partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
 3. Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument Atelier Avera in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.
 4. Indien Atelier Avera niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is zij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering haar niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is. De consument is dan gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden.
 5. Atelier Avera is niet in verzuim indien de niet nakoming van haar leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

8) Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud

 1. Atelier Avera blijft eigenaar van het product zolang de consument niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen de consument in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden (zie artikel 12.2 van deze algemene voorwaarden)
 2. De door Atelier Avera vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Atelier Avera, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Atelier Avera, niet toegestaan.
 3. Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de consument aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Atelier Avera kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant Atelier Avera niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.
 4. Bij het in bewaring geven van een zaak zal Atelier Avera de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmacht situaties kunnen niet voor rekening van Atelier Avera komen. Onder overmacht situaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending. Emotionele en/ of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 5. Dadelijk nadat levering, als omschreven in 7.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.
 6. Atelier Avera zal, indien zij genoodzaakt is om gebruik te maken van haar eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan Atelier Avera alle medewerking verlenen teneinde haar in de gelegenheid te stellen haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.

9) Conformiteit

 1. Atelier Avera staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). 
 2. Minimale afwijkingen ten aanzien van het ontwerp, monster en model kunnen Atelier Avera niet worden tegengeworpen.

10) Garanties, gebreken en klachten

 1. De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 5 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan Atelier Avera mede te delen.
 2. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Atelier Avera te worden meegedeeld. 
 3. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van de in de artikel 10.4 bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Atelier Avera te worden meegedeeld.
 4. Atelier Avera garandeert in het geval van verkoop/ vervaardiging van een nieuw product gedurende zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert Atelier Avera gedurende drie maanden een afwezigheid van gebreken voor zover deze betrekking hebben op de door haar gerepareerde/ vervangen onderdelen. Dit is met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.
 5. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens Atelier Avera met betrekking tot de betreffende gebreken.
 6. De consument dient Atelier Avera schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien Atelier Avera niet binnen 30 dagen overgaat tot herstel van de zaak is de consument gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Atelier Avera te verhalen.
 7. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  1. de niet-inachtneming door consument van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel anders dan het voorziende normale gebruik;
  2. normale slijtage;
  3. be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de consument;
  4. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  5. materialen of zaken, die door de consument aan de verkoper ter be- en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
  6. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de consument toegepast, alsmede van door of namens de consument aangeleverde materialen en zaken
 8. Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Atelier Avera tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

11) Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

12) Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Atelier Avera verstuurt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering vastgestelde termijn nog steeds niet is betaald, is Atelier Avera gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenals de redelijke incassokosten en de kosten van verzekering en opslag van het betreffende product.
 3. Indien de consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud, ontwerp of vervaardiging van een product en de genoemde kosten uit artikel 12.2 aan Atelier Avera heeft voldaan, heeft Atelier Avera het recht de overeenkomst op te zeggen en het product te verkopen, tenzij de consument binnen de voornoemde termijn een klacht heeft ingediend zoals omschreven in artikel 10. Atelier Avera zal de consument indien en voor zover de adresgegevens van de consument bekend zijn, tweemaal een aangetekende brief per post sturen (met tussenpozen van minstens drie maanden) met de sommering alsnog te betalen en een aankondiging tot verkoop van het product als de consument in gebreke blijft, nadat de daarin genoemde termijn is verstreken.

13) Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging

 1. Indien sprake is van een overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging van producten geldt het volgende:
 2. De consument kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgave verlangen van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij de consument en Atelier Avera een vaste prijs en/ of termijn zijn overeengekomen.
 3. Atelier Avera draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en de adresgegevens van de consument.
 4. Atelier Avera dient contact met de consument op te nemen teneinde meerkosten te bespreken indien:
 5. De richtprijs van een product meer dan €100 bedraagt en de prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of
 6. De richtprijs van een product minder dan €100 bedraagt en met meer dan €20 wordt overschreden of dreigt te worden overschreden.
 7. In dat voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van Atelier Avera voor de reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden.
 8. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde factuur afgegeven. 

14) Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

15) Forumkeuze en rechtskeuze

 1. Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van Atelier Avera zich bevindt.
 2. Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

16) Privacy beleid

 1. Bij het plaatsen van een bestelling zijn enkele persoonlijke gegevens van de consument. Het gaat hierbij om naam, e-mailadres, postadres, betaalgegevens en de details van het bestelde product. 
 2. Atelier Avera vertrouw op een aantal wettelijke grondslagen om deze gegevens te verzamelen en gebruiken, zoals:
  1. waar nodig om diensten te kunnen verlenen (zoals het voldoen van de bestelling, om geschillen te beslechten of om klantenservice te bieden);
  2. indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een rechtsvordering, zoals het bewaren van informatie over uw aankoop indien vereist door de belastingwetgeving; en
  3. voor zover nodig voor het doel van mijn legitieme belangen, indien die legitieme belangen niet worden overschreven door jouw rechten of belangen, zoals het leveren en verbeteren van mijn diensten. Ik gebruik uw gegevens om de door u gevraagde diensten te verlenen en in mijn legitieme belang voor het verbeteren van mijn diensten.
 3. De gegevens van de consument zijn belangrijk voor de onderneming van Atelier Avera. Persoonlijke gegevens worden enkel gedeeld in hele specifieke situaties en om hele beperkte redenen, zoals:
  • Dienstverleners: Atelier Avera schakelt bepaalde vertrouwde derden in om bepaalde functies en diensten uit te voeren, zoals bezorgers op het moment dat het product per post naar de consument toegestuurd wordt. Persoonlijke gegevens worden met deze partijen gedeeld, maar enkel zover nodig om de diensten te kunnen verlenen.
  • Naleving van wetten: Atelier Avera kan de persoonlijke gegevens van de consument verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als Atelier Avera ter goeder trouw van mening is dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om/voor: (a) te reageren op een juridisch proces of op overheidsverzoeken; (b) naleving van de overeenkomsten, voorwaarden en beleid van Atelier Avera; (c) het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen; of (d) de rechten, het eigendom en de veiligheid van de consumenten van Atelier Avera of anderen te beschermen.
 4. De persoonlijke gegevens van de consument worden bewaard zolang als nodig is voor Atelier Avera om haar diensten te leveren zoals beschreven in het Privacy beleid. Atelier Avera kan echter ook verplicht zijn om deze informatie te bewaren om te voldoen aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om overeenkomsten te handhaven. Over het algemeen worden gegevens 7 jaar lang bewaard.
 5. De consument heeft (indien deze woont in de EU) bepaalde rechten met betrekking tot zijn of haar persoonlijke gegevens. Het gaat om de volgende rechten:
  • Toegang: De consument heeft mogelijk recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke gegevens die Atelier Avera van de consument bezit. De consument kan daarvoor via onderstaande gegevens contact opnemen met Atelier Avera.
  • Wijzigen, beperken, verwijderen: De consument heeft mogelijk recht om persoonlijke gegevens te wijzigen, het gebruik van de gegevens door Atelier Avera te beperken of de gegevens te verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (zoals wanneer Atelier Avera om wettelijke redenen gegevens moet opslaan) zullen de persoonlijke gegevens doorgaans door Atelier Avera verwijdert worden, bij schriftelijk verzoek van de consument.
  • Bezwaar: De consument kan bezwaar maken 1) tegen de verwerking door Atelier Avera van sommige gegevens op basis van de legitieme belangen van de consument en 2) tegen het ontvangen van marketingberichten na het geven van uitdrukkelijke toestemming van de consument om deze te ontvangen. In dergelijke situaties zal Atelier Avera de persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij Atelier Avera dwingende en legitieme reden heeft om door te gaan met het gebruik van die informatie of als dit om juridische redenen nodig is.
  • Klachten: Als de consument zorgen wil uiten over het gebruik van de persoonsgegevens door Atelier Avera (en onverminderd eventuele andere rechten die de consument heeft) dan heeft de consument recht om dit bij de lokale autoriteit voor gegevensbescherming te doen.
 6. In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming is Atelier Avera de gegevensbeheerder van de persoonlijke gegevens van de consument. Bij vragen of zorgen kan de consument contact opnemen via info@atelieravera.nl of een brief sturen naar Atelier Avera, Johannes Poststraat 150, 2806KC Gouda, Nederland.